Information

12.2: Aminosyrasyntesfamiljer - Biologi

12.2: Aminosyrasyntesfamiljer - BiologiWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

12.2: Aminosyrasyntesfamiljer

Biologi MCQ-06: Biokemi: Aminosyror: Del 2 för JRF/NET Life Science Examination

(1). Vilken aminosyra, bland de 20 standardproteinkodande aminosyrorna, förekommer mest i proteiner?
a. Glycin
b. Metionin
c. Serine
d. Leucin

(2). Vilken av följande aminosyror har mer polaritet?
a. Lysin
b. Arginin
c. Histidin
d. Aspartat

(3). Majoriteten av enzymets aktiva ställe innehåller vanligtvis en eller flera _____ rester.
a. Glycin
b. Tryptofan
c. Histidin
d. Arginin

(4). Följande är aminosyrasekvensen för en främmande polypeptid: 'AGQHIK X SKPWYVGLBUFF'. "X" i den givna sekvensen representerar ___________.
a. Asparagin
b. Isoleucin
c. En tvetydig aminosyra
d. En okänd aminosyra

(5). Aminosyra som fungerar som en defensiv molekyl i växter:
a. Canavanine
b. Con-canavalin
c. Proline
d. Alla dessa

(6). Vilken aminosyra fungerar som prekursor för syntesen av signalsubstansen serotonin?
a. Tyrosin
b. Tryptofan
c. Glycin
d. Arginin

(7). _____ är en uteslutande ketogen aminosyra hos människa.
a. Valine
b. Metionin
c. Leucin
d. Proline

(8). pI för ___________ är nära fysiologiskt pH.
a. Lysin
b. Histidin
c. Arginin
d. Glutaminsyra

(9). Vilken aminosyra fungerar som föregångare till dopamin?
a. Glycin
b. Aspartat
c. Valine
d. Tyrosin

(10). Vad är tryptofans molekylvikt?
a. 202 g.mol -1
b. 204 g.mol -1
c. 206 g.mol -1
d. 208 g.mol -1

(11). Aminosyra som fungerar som prekursor för IAA (indol 3-ättiksyra) biosyntes i växter är_____.

a. Tyrosin
b. Fenylalanin
c. Tryptofan
d. Metionin

(12). Aminosyra involverad i ureacykel____.

a. Ornitin
b. Citrullin
c. Arginin
d. Både A och B)
e. Alla dessa

(13). Vilken av följande aminosyror har buffrande kapacitet vid fysiologiskt pH?

a. Lysin
b. Arginin
c. Histidin
d. Asparaginsyra

(14). Aminosyra som fungerar som föregångare till epinefrinsyntes är_____.

a. Glycin
b. Aspartat
c. Tyrosin
d. Valine

(15). Vilken aminosyra fungerar som prekursor för kväveoxidbiosyntes hos djur?

a. Fenylalanin
b. Arginin
c. Aspartat
d. Ornitin

(16). Vilken av följande är en essentiell aminosyra?

a. Asparaginsyra
b. Alanin
c. Leucin
d. Asparagin
e. Alla dessa

(17). Vilken av följande är en icke-essentiell aminosyra?

a. Alanin
b. Histidin
c. Lysin
d. Metionin
e. Alla dessa

(18). Vilken av följande aminosyror kodas av ett enda kodon?

a. Lysin
b. Arginin
c. Tryptofan
d. Fenylalanin

(19). Först upptäckta aminosyran är ____.

a. Asparagin
b. Aspartat
c. Glutamat
d. Glutamin

(20). Vilken var den senast upptäckta aminosyran bland de 20 standardproteinkodande aminosyrorna?

a. Leucin
b. Isoleucin
c. Treonin
d. Serine

Svar med förklaringar

(1). Ans. (d). Leucin

(2). Ans. (b). Arginin

(3). Ans. (c). Histidin

Histidin har sitt pI nära fysiologiskt pH. Den bästa buffrande aktiviteten för en aminosyra är vid ett pH som är lika med eller nära dess pl-värde (= isoelektriskt pH). Vidare kommer en aminosyra vid dess pI att vara i zwitterjonisk form och där kan den fungera som både protondonator (syra) och protonacceptor. Eftersom histidins pI är nära fysiologiskt pH, kan det fungera som en bra protondonator och protonacceptor vid detta pH. Det är därför som det aktiva stället för många enzymer innehåller en eller flera histidinrester eftersom de flesta enzymatiska reaktionerna involverar utbyte av protoner och elektroner mellan enzym och substrat.

Dietylpyrokarbonat (DEPC) som används i laboratorier för att inaktivera RNas-enzymet kommer att inaktivera histidinrester på det aktiva stället och därmed inaktivera enzymet.

(4). Ans. (d). En okänd aminosyra

(5). Ans. (a). Canavanine

Concanavalin A (ConA) är ett lektin isolerat från en baljväxt, jack bean (Canavalia ensiformis)

Lektiner är proteiner som specifikt binder till kolhydrater.

(6). Ans. (b). Tryptofan

(7). Ans. (c). Leucin

Leucin och lysin är de två aminosyrorna hos människor som uteslutande är ketogena.

(8). Ans. (b). Histidin

(9). Ans. (d). Tyrosin

(10). Ans. (b). 204 g.mol-1

Tryptofan är den största aminosyran blandmagiska 20'.

Pyrrolysin är den största proteinogena aminosyran med en molekylvikt på 255 g.mol -1

(11). Ans. (c). Tryptofan

Indol-3-ättiksyra är det naturligt förekommande auxinet i växter. Flera vägar för auxinbiosyntes i växter är kända och i de flesta av dem fungerar tryptofan som prekursor. Tryptofan-oberoende biosyntes av auxin är också känd för vetenskapen nu. IAA syntetiseras från indolringen av tryptofan i de unga bladen och skotten.

(12). Ans. (e). Alla dessa

Ureacykel (även kallad ornitincykel): en biokemisk cykel hos många djur inklusive människa för att producera karbamid från ammoniak. Ureacykeln var den första upptäckta metaboliska cykeln av Hans Krebs och Kurt Henseleit 1932.

(13). Ans. (c). Histidin

Aminosyror har bäst buffrande aktivitet i ett pH lika med dess pI. Vid detta pH kommer aminosyror att vara zwitterjoniska till sin natur (med nettoladdning noll) och de kan fungera som både protondonator (syra) och protonacceptor (bas). PI för histidin är nära fysiologiskt pH och histidin kan därför fungera som en bra buffert vid fysiologiskt pH (7,20 – 7,40).

(14). Ans. (c). Tyrosin

(15). Ans. (b). Arginin

Kväveoxid (NO) är en av de gasformiga biosignalmolekylerna i cellen. Det kallas också som Endothelium Derived Relaxing Factor (EDRF). NO syntetiseras från aminosyran arginin av enzymet kväveoxidsyntas i endotelcellerna i blodkärlen. NO är ett vasodilaterande medel och det slappnar av de glatta muskelcellerna och förbättrar därmed blodflödet genom blodkärlen.

(16). Ans. (c). Leucin

(17). Ans. (a). Alanin

(18). Ans. (c). Tryptofan

(19). Ans. (b). Aspartat

Aspartat upptäcktes från Asparagus racemosus av Plisson 1827.

(20). Ans. (c). Treonin

Threonine upptäcktes 1930 av William Cumming Rose

Svarsnyckeln är förberedd med bästa kunskap.
Informera gärna Administration om du hittar några fel i svarsnyckeln..


Cellens molekylärbiologi. 4:e upplagan.

Alla eukaryota celler har en endoplasmatiskt retikulum (ER). Dess membran utgör vanligtvis mer än hälften av det totala membranet i en genomsnittlig djurcell (se tabell 12-2). ER är organiserat i en nätliknande labyrint av förgrenade tubuli och tillplattade säckar som sträcker sig genom cytosolen (Figur 12-35). Tubuli och säckar tros alla sammankoppla, så att ER-membranet bildar ett kontinuerligt ark som omsluter ett enda inre utrymme. Detta mycket invecklade utrymme kallas ER-lumen eller ER cisternutrymme, och den upptar ofta mer än 10 % av den totala cellvolymen (se tabell 12-1). ER-membranet separerar ER-lumen från cytosolen, och det förmedlar den selektiva överföringen av molekyler mellan dessa två fack.

Bild 12-35

Fluorescerande mikrofotografier av endoplasmatiska retikulum. (A) En del av ER-nätverket i en odlad däggdjurscell, färgad med en antikropp som binder till ett protein som finns kvar i ER. ER sträcker sig som ett nätverk genom hela cytosolen, så att alla (mer. )

ER har en central roll i lipid- och proteinbiosyntesen. Dess membran är platsen för produktion av alla transmembranproteiner och lipider för de flesta av cellens organeller, inklusive själva ER, Golgi-apparaten, lysosomer, endosomer, sekretoriska vesiklar och plasmamembranet. ER-membranet ger ett stort bidrag till mitokondriella och peroxisomala membran genom att producera de flesta av deras lipider. Dessutom levereras nästan alla proteiner som kommer att utsöndras till cellens yttre, plus de som är avsedda för lumen i ER, Golgi-apparaten eller lysosomer, initialt till ER-lumen.


Slutsats

En fysiologiskt signifikant ökning av hastigheten för muskelproteinsyntes kräver tillräcklig tillgänglighet av alla aminosyraprekursorer. Källan till EAA för muskelproteinsyntes i det post-absorptiva tillståndet är den fria intracellulära poolen. Intracellulära fria EAA som är tillgängliga för inkorporering i protein härrör från muskelproteinnedbrytning. Under normala förhållanden återinkorporeras cirka 70 % av EAA som frigörs genom nedbrytning av muskelprotein i muskelprotein. Effektiviteten av återinkorporering av EAA från proteinnedbrytning tillbaka till muskelprotein kan endast ökas i begränsad utsträckning. Av denna grundläggande anledning kan ett kosttillskott av BCAA enbart inte stödja en ökad hastighet av muskelproteinsyntes. Tillgängligheten för de andra EAA:erna kommer snabbt att bli hastighetsbegränsande för accelererad proteinsyntes. I enlighet med detta perspektiv har de få studierna på människor rapporterat minskningar, snarare än ökningar, i muskelproteinsyntes efter intag av BCAA. Vi drar slutsatsen att kosttillskott av BCAA inte enbart främjar muskelanabolism.


Tillämpningar av syntetiska peptider

Uppfinningen av peptidsyntes på femtio- och sextiotalet stimulerade utvecklingen av olika tillämpningsområden där syntetiska peptider nu används, inklusive utvecklingen av epitopspecifika antikroppar mot patogena proteiner, studiet av proteinfunktioner och identifiering och karakterisering av proteiner. Dessutom används syntetiska peptider för att studera enzym-substratinteraktioner inom viktiga enzymklasser som kinaser och proteaser, som spelar en avgörande roll i cellsignalering.

Inom cellbiologi kan receptorbindning eller substratigenkänningsspecificiteten hos nyupptäckta enzymer ofta studeras med användning av uppsättningar av homologa syntetiska peptider. Syntetiska peptider kan likna naturligt förekommande peptider och fungera som läkemedel mot cancer och andra stora sjukdomar. Slutligen används syntetiska peptider som standarder och reagens i masspektrometri (MS)-baserade tillämpningar. Syntetiska peptider spelar en central roll i MS-baserad upptäckt, karakterisering och kvantifiering av proteiner, särskilt de som fungerar som tidiga biomarkörer för sjukdomar.

Läs mer

Välj produkter


Abstrakt

Syntesen av en onaturlig aminosyra, 1-amino-3-[2-(1,7-dikarba-closo-dodekaboran(12)-1-yl)etyl]cyklobutankarboxylsyra, uppnåddes. Detta nya potentiella BNCT-medel framställdes genom monoalkylering av m-karboan med 4-bromobuten för att producera 4-m-karboranyl-1-buten, som sedan utsattes för en 2 + 2 cykloaddition med användning av diklorketen. Den resulterande boronerade cyklobutanonen avklorerades reduktivt före bildningen av motsvarande hydantoin, som hydrolyserades till titelföreningen i utmärkt utbyte.

I tidningar med mer än en författare anger asterisken namnet på författaren till vilken förfrågningar om uppsatsen ska riktas.


Titta på videon: DAN KOORDINASI DAN GERAK BALAS DALAM MANUSIA BAHAGIAN 3 (Augusti 2022).